top of page

Lærervejledning arwos

 
lav en nudging-kampagne for genbrugspladsen  

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klassser. Eleverne skal være konsulenter for forsyningsselskabet Arwos. Eleverne skal udarbejde en nudging-kampagne, der får borgerne til at sortere deres affald rigtigt, når de er på genbrugspladsen. De skal lave en konceptbeskrivelse og et budget for jeres nudging-kampagne og udvikle et eller to eksempler på konkrete kampagne-elementer. Til sidst skal de præsentere deres kampagne for Arwos. Eleverne opnår viden om genbrugspladsers rolle i forhold til samfundets udnyttelse af ressourcer samt viden om genanvendelse og affaldshierarki. Opgaven løses bedst i grupper.

Konkret skal de producere følgende: 

 • En konceptbeskrivelse af deres nudging-kampagne

 • Eksempler på mindst to kampagne-elementer

 • Et budget for nudging-kampagnen 

 • En mundtlig præsentation af kampagnen.
   

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag

Fag: Geografi og dansk

Se lærings- og kompetencemål under program for temadage

Antal lektioner: 17-28

FORSLAG TIL program for temadage
TEMADAG 2

 

 

Fase 4) Sæt jer ind i genbrugspladsens brugertyper

Eleverne lærer om det segmenteringsværktøj, der deler borgerne op i brugertyper ud fra deres holdninger og værdier i forhold til miljø og affald. Herefter vælger de målgruppen for deres nudging-kampagne.

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 5) Find på ideer til budskaber og metoder
Eleverne får et crash course i kreativ tænkning og finder på ideer til, hvordan man får borgerne til at sortere deres affald mere korrekt. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 6) Vælg de bedste af jeres ideer
Eleverne udvælger de bedste af deres ideer via metoden ‘De 6 tænkehatte’,

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 7) Udarbejd en projektbeskrivelse for nudging-kampagnen
Eleverne laver en konceptbeskrivelse for deres kampagne, hvor de beskriver formålet, målgruppen, de vigtigste budskaber, og hvilke elementer der indgår i kampagnen. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 8) Opstil et budget for nudging-kampagnen

Eleverne opstiller et budget for kampagnen. Der er ingen økonomiske begrænsninger fra Arwos' side. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Arwos stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter
Eleverne skal igennem et lynkursus i, hvad det vil sige at være konsulent, og de skal arbejde med at forstå deres kunde, altså Arwos. 

Tidsforbrug: 1 lektion


Fase 2) Bliv nudging-eksperter
Eleverne lærer om, hvad nudging er, og hvordan man anvender nudging i kampagner og kommunikation for at få folk til at handle mere hensigtsmæssigt. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 3) Lær om affaldshåndtering 
Eleverne lærer om affaldshierarkiet, og hvordan Arwos’ genbrugspladser fungerer. De undersøger, hvordan affaldet bliver sorteret, og hvad det bliver brugt til. Desuden sætter de sig ind i, hvad Arwos gør i dag for at få borgerne til at sortere affaldet korrekt, og hvilke fejl folk typisk laver på genbrugspladsen.  

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

21. century skills

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.
   

Tegn på læring 

 

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål dansk 

Eleven kan:  

 • Planlægge og gennemføre faser i informationssøgning

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt

 • Disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

 • Argumentere og informere

 • Analysere samtaler

 • Deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
   

Eleven har viden om:

 • Målrettede dispositions- og formidlingsmetoder

 • Evalueringsmetoder

 • Sammenhæng mellem situation, kultur og sprog.
   

kompetencemål geografi 

Eleven kan: 

 • Formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

 • Med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer.

 • Analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling.

 • Mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

 • Undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse

 • Med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse.

 • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer.​

 • ​Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling.​

Eleven har viden om:

 • Metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.

  

kontakt til VIRKSOMHEDEN

Arwos i Aabenraa tager gerne imod skolebesøg. Kontakt virksomheden for at aftale et passende tidspunkt. 

Kontaktinfo

Navn: Theis Kylling Hommeltoft

adresse: Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa

telefonnummer: 3135 5800

mail: thh@arwos.dk

bottom of page