top of page

Lærervejledning rockwool

 
opfind et produkt ud af stenuld

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal agere konsulenter for Rockwool og opfinde et produkt ud af stenuld, som kan bruges på skoler og forbedre elevernes skoledag. F.eks. et produkt, der kan holde madpakken kold, forbedre akustikken i klasselokalet eller lede regnvandet væk fra skolegården.

Eleverne skal altså udvikle en idé til et produkt og bagefter lave en prøve på produktet i stenuld og andre materialer. Måske har I mulighed for at besøge Rockwools Innovation Factory i Hedehusene, ellers kan I spørge Rockwool, om det er muligt at få en af deres medarbejdere ud på skolen. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • En skriftlig beskrivelse af ideen til et nyt produkt. 

 • Et slideshow til brug for, når ideen skal præsenteres. 

 • En mundtlig præsentation af produktet over for Rockwool (evt. via en video). 

 • Evt. en prøve på produktet, som I laver under et besøg hos Rockwool eller hjemme på skolen.​
   

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag

Fag: Håndværk og design, dansk, samfundsfag samt de naturvidenskabelige fag.

Se læringsmål og kompetencemål under program for temadage.

Antal lektioner: 12-21

FORSLAG TIL program for temadage
TEMADAG 2

 

 

Fase 4) Vælg den bedste af jeres ideer 

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’, og hver gruppe vælger den bedste idé at arbejde videre med. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 5) Forbered en præsentation af jeres idé

Eleverne forbereder en præsentation af deres idé ved at lave en beskrivelse af ideen og udarbejde et slideshow til brug for den mundtlige præsentation. Tidsforbrug: 1-3 lektioner

 

Fase 6) Præsenter jeres idé for Rockwool

Eleverne præsenterer deres idé under et besøg hos Rockwool. Alternativt kan de lave en video, som de sender til Rockwool eller facetime med en af virksomhedens medarbejdere. 
Hvis ikke I besøger Rockwool, præsenterer de ideen for dig og resten af klassen, hvor du agerer en repræsentant fra virksomheden.

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

TEMADAG 3

 

Fase 7) Lav en prøve på jeres produkt

Eleverne laver en prøve på deres produkt, evt. på Rockwools innovation Factory, ellers hjemme på skolen. Hvis I tager på besøg hos Rockwool, vil virksomheden af praktiske årsager udvælge et par af ideerne, som eleverne kan arbejde videre med i grupper. 

Tidsforbrug: 3-5 lektioner

Fase 8) Præsenter jeres idé for skoleledelsen

Eleverne præsenterer deres idé og produkt for skoleledelsen eller elevrådet. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

 

Fase 9) Evaluér processen 

Eleverne evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces. 

Tidsforbrug:1 lektion

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Rockwool stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Rockwool-koncernen for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Lær om stenulds egenskaber
Eleverne sætter sig ind i, hvilke egenskaber stenuld har og præsenteres for forskellige måder, hvorpå stenuld bruges i dag.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 3) Kickstart den kreative proces og find på ideer
Eleverne får et crash course i kreativ tænkning. Gennem konkrete idéudviklingsøvelser udvikler eleverne ideer til nye produkter lavet ud af stenuld. 

Tidsforbrug: 1-3 lektioner

Læringsmål 

Eleverne opnår: 

 • Håndværksmæssige Kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter 

 • Viden om forarbejdning, materialer og desginprocesser.

 • Evne til at tænke kreativt og udvikle innovative løsninger. 

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  

 

Tegn på læring 

 

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål dansk

Eleven kan:  

 • Planlægge og gennemføre faser i informationssøgning

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt

 • Disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

 • Argumentere og informere

 • Analysere samtaler

 • Deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
   

Eleven har viden om:

 • Målrettede dispositions- og formidlingsmetoder

 • Evalueringsmetoder

 • Sammenhæng mellem situation, kultur og sprog.

 


innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab indgår som kernestofområde i natur- og teknikfag, fysik eller som selvstændigt valgfag 9., 10. klasse

 

Undervisningsmaterialet kan, inden for disse fag, føre frem imod følgende mål:

 • Eleverne kan på eget initiativ iværksætte og deltage i aktiviteter og projekter, som har et konkret mål.

 • Eleverne har forståelse af værdibegrebet og kan skelne imellem, hvad der skaber hvilke former for værdi for en bestemt modtagergruppe.

 • Eleverne kan kommunikere hensigtsmæssigt og strategisk mundtligt og skriftligt i korte og længere præsentationer.

 • Eleverne kan kommunikere hensigtsmæssigt med netværk og interessenter internt på skolen såvel som eksternt.

 • Eleverne kan lede gruppearbejder og aktiviteter og håndtere åbne opgaver hensigtsmæssigt.

 • Eleverne kan samarbejde målrettet med klassekammerater og har en forståelse af forskellen på venskaber, kammerater og netværk.

 • Eleverne kan forholde sig til egne roller i samarbejdsrelationer.

 

Undervisningsmaterialet understøtter kompetencemålene inden for kreativitetsdimensionen:

 • Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver.

 • Eleverne kender metoder til struktureret idegenerering og kan anvende disse.

 • Eleverne kan eksperimentere med opgaver og udfordringer, arbejde vedholdende og improvisere med brug af forhåndenværende ressourcer. 

 • Eleverne kan udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk, medier og handlinger.

 

Samfundsfag

 

Innovation og entreprenørskab indgår som kernestofområde i samfundsfag. Undervisningsmaterialet understøtter, især også følgende mål:

 

Videns- og færdighedsmål inden for omverdensforståelse:

 • Eleverne har en grundlæggende forståelse af sin faglige videns forankring i omverden.

 • Eleverne har forståelse for, hvordan videnskab og menneskets handlinger over tid har medvirket til at skabe den kulturelle, sociale og økonomiske virkelighed.

 • Elevernes har forståelse af privat- og virksomhedsøkonomi og har viden om samfundsøkonomi, markeds og erhvervsliv.

 • Eleverne kan skelne imellem det lokale, nationale og globale og kender til forskelle i kulturer, traditioner og sociale forhold.

 • Eleverne kan anvende skolens fag til at analysere en kontekst for problemstillinger og muligheder.

 • Eleverne kan forholde sig til etiske problemstillinger i både lokale, nationale og globale sammenhænge.

kontakt

rockwool

Rockwools innovationsfabrik i Hedehusene tager gerne imod skolebesøg. Kontakt virksomheden for at aftale et passende tidspunkt. 

Kontaktinfo

Navn: Michaeel Emborg

adresse: Rockwool, Hovedgaden 501, indgang A, port 8, 2640 Hedehusene

telefonnummer: 2428 9331

mail: michaeel.emborg@rockwool.com

udstyr og materialer

Rockwool har mulighed for at sende gratis pakker med vareprøver ud til i alt 10 skoler. Skriv til Rockwool via kontaktinformationerne nederst på denne side, hvis det har jeres interesse. 

Hvis I arbejder med at bygge prototyper hjemme på skolen og selv køber stenuld i et byggemarked, er det vigtigt at købe facade-batch eller terræn-batch. I skal endelig ikke købe flexi-batch, da dette materiale er meget løsere og nemt går i stykker, hvorved det kan genere huden og luftvejene.  

Det anbefales at bruge handsker, maske og beskyttelsesbriller, når man arbejder med stenuld.

bottom of page