top of page

Lærervejledning vandcenter syd:

 
lær om drikkevand og Lav en udstilling

fag 

Primære fag: Geografi, dansk og billedkunst. Forløbet kan også bruges i et tværfagligt forløb med fysik/kemi og biologi.

Se læringsmål, tegn på læring og kompetencemål under program for temadage

Antal lektioner: 16-27

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal være konsulenter for Vandcenter Syds skoletjeneste. De skal lære om vandets kredsløb, om drikkevand og rensningsanlæg, og de skal lære, hvordan man kuraterer en udstilling. Bagefter skal de udvikle forslag til, hvordan man kan indrette en udstilling om drikkevand i en gammel vandværksbrønd. Desuden skal eleverne udvikle ideer til aktiviteter, som andre elever kan lave under et besøg på vandcenteret.  Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Eleverne skal producere: 

 • En beskrivelse af, hvad udstillingen skal handle om 

 • Forslag til indretning af udstillingsrummet (inkl. skitser)

 • En powerpoint-præsentation af deres arbejde

 • Forslag til aktiviteter, der kan bruges i forbindelse med udstillingen 

 • En mundtlig præsentation af deres arbejde. 

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

forslag til program for temadage
TEMADAG 2


 

Fase 4) Bliv eksperter i kuratering

Eleverne lærer om kuratering, altså forskellige formidlingsprodukter og præsentationsformer, man kan bruge, når man arbejder med formidling i et fysisk rum.​ 

Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 5) Find på ideer til udstilling og aktiviteter 

Eleverne gennemgår et crash course i kreativ tænkning. Bagefter skal de selv udvikle ideer til deres udstilling samt finde på aktiviteter, som gæster på Vandcenter Syd kan lave under et besøg.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 6) Vælg de bedste af jeres ideer

Ved hjælp af Edward Bonos metode ’De 6 tænkehatte’ udvælger eleverne de bedste af deres ideer.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 7) Beskriv jeres udstilling og tegn en skitse  

Eleverne beskriver deres udstilling og tegner en skitse over, hvordan udstillingen skal placeres i vandværksbrønden. 
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

TEMADAG 3

 


Fase 8) Planlæg og beskriv en aktivitet

Eleverne planlægger og beskriver en aktivitet, som halvdelen af en klasse kan lave under et besøg hos Vandcenter Syd, mens den anden halvdel er på rundvisning i den gamle brønd.
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 9) Forbered en præsentation 

Eleverne forbereder en præsentation af deres arbejde og laver et slideshow.

Tidsforbrug: 2-3 lektioner

 

Fase 10) Præsenter jeres arbejde for Vandcenter syd  

Eleverne præsenterer deres arbejde for Vandcenter Syd, alternativt holder de præsentationen for dig og resten af klassen.
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

 

Fase 11) Evaluér processen og resultatet

Eleverne i gruppen evaluerer deres løsningsforslag og deres arbejdsproces.

Tidsforbrug: 1 lektion

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for udfordringen via en kort video, hvor en medarbejder fra Vandcenter Syd fortæller om udfordringen. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Vandcenter Syd for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet.
Tidsforbrug: 1 lektioner

 

Fase 2) Lær om grundvand, drikkevand og spildevand

Eleverne lærer om vandets kredsløb, om spildevand og om produktion af rent drikkevand i dag og før i tiden.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

 

Fase 3) Sæt jer ind i rammerne for udstillingen

Eleverne sætter sig ind i, hvilke udstillingsgenstande Vandcenter Syd har, hvordan udstillingsbrønden ser ud, hvilke muligheder der er for at indrette udstillingsbrønden, og hvilke faciliteter de kan benytte.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Læringsmål

Eleverne opnår viden om: 

 • Vandets kredsløb og produktion af rent drikkevand

 • Rensningsanlæg

 • Kurateringsprincipper  

 • Performativ kurating

 • Konceptudvikling

 • Produktion af udstillingsmateriale

 • Udvikling af undervisningsaktiviteter.

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering 

 • Trække på og strukturere egen viden og idérigdom

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Fremlægge deres ideer til en professionel aktør

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  
   

Tegn på læring


Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål I GEOGRAFI

Eleven kan:  

 • Vælge modeller efter formål

 • Mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.
   

Eleven har viden om:

 • Sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion

 • Danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding

 • Metoder til at formidle naturfaglige forhold.

En problemorienteret tilgang
og et perspektiveringsfokus
 

Hvilke udfordringer oplever vi og hvorfor?
 

Drikkevandforsyning er et omdiskuteret område, og man kan passende inddrage elementer fra den debat. På den måde vil dette materiale også dække kompetencemålet perspektivering. Her kan man inddrage bl.a. interesseorganisationer. Mulige perspektiveringsområder kunne være drikkevandsforurening – er det landbruget, der sviner, eller hvem er det? Eller privatisering af drikkevand. Man kunne også have fokus på drikkevandet i fremtiden med henblik på mængder og indhold. Får vi måske udenlandske tilstande med klorinsmagende vand, og hvad med produktionen af alkohol og læskedrikke, vil den blive ramt af vandmangel, og hvordan kan det påvirke virksomheder? Det vil også være nærliggende at vende FN’s verdensmål 6. 

Mulige kompetenceområder til et problemorienteret perspektiveringsfokus:

 • Perspektivering: Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget

 • Perspektivering: Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.


   

Tværfaglighed i naturfag

Drikkevandet som leve- og livsvilkår

Hvad består vand af, og hvad gør det ved vores krop?
 

Materialet kan også dække fysik/kemi og biologi. Processen fra grundvand til forbruger kan passende virke som kobling til fysik/kemi-UV-lys, svovlbrint, jern og mangan. Vand er kroppens vigtigste råstof, intet vand intet menneske. Det vil derfor være oplagt at undersøge nærmere om vand og kroppen. Man kan med fordel inddrage formidling om test af grundvandets kvalitet i denne sammenhæng bl.a. med henblik på følgesygedomme af grundvand af ringe kvalitet. I denne sammenhæng vil man også kunne undersøge, hvor mange mængder vand en dansker forbruger, og om der er forskel på de forskellige regioner i Danmark. Det er oplagt at tale pris i den sammenhæng, og komme nærmere ind på, hvordan prisen på vand er skruet sammen.

Mulige kompetenceområde til tværfaglighed 

 • Undersøgelse kompetence: Eleven kan analysere naturlige kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår

 • Undersøgelse kompetence: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

 • Undersøgelse kompetence: Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag.

   

Tværfaglig OG EMNEBASERET

Skærmbillede 2020-06-03 kl. 14.40.37.png

Redegørende​ spørgsmål

 • Hvad er fremtiden for grundvandet?

 • Hvad er drikkevandforsyningens størrelse - løber vi tør? 

 • Hvad er kriterierne for godt grundvand?

 • Hvad indeholder vand?

 • Hvad er grundvandsspejl?

 • Hvad er prisen på vand?

 • Hvad sker der med søer og åløb, som får et for højt indhold af NPK-gødning (fosfor og nitrogen)? Hvad er konsekvensen?

 • Hvem distribuerer drikkevandet?

Analyserende og perspektiverende spørgsmål

 • Hvordan er vand et livsvilkår?

 • Hvordan er vand forudsætningen for gode levevilkår?

 • Hvordan testes grundvandskvaliteten?

 • Hvordan er udvindingsmetoderne forskellige fra hinanden?

 • Hvordan kan drikkevand hænge sammen med konflikter?

 • Hvordan sikrer man miljøbeskyttelse?

 • Hvordan kan havvand fungere som drikkevand?

 • Hvordan afgøres prisen på vand?

 • Hvilke tilstandsformer har vand?

 • Hvilke forskellige måder findes der til at udvinde drikkevand både i Danmark og globalt?

 • Hvilke forskelle kan der være på vand?

 • Hvilke pesticider bruges i bl.a. landbruget, og hvordan kan de have en negativ effekt?

 • Økologi vs. konventionelt landbrug – naturhensyn og brug af gødning (NPK eller naturgødning: fordele og ulemper).

kontakt
VIRKSOMHEDEN

Kontakt Vandcenter Syd, hvis I ønsker at besøge dem i forbindelse med forløbet.  

Kontaktinfo

Navn: Maja Dalgaard Grøn

adresse:  Vandværksvej 7, 5000 Odense C

telefonnummer: 4080 8409

mail: mdg@vandcenter.dk

kompetencemål i dansk 

Eleven kan:  

 • Planlægge og gennemføre faser i informationssøgning

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt

 • Disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

 • Argumentere og informere

 • Analysere samtaler

 • Deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
   

Eleven har viden om:

 • Målrettede dispositions- og formidlingsmetoder

 • Evalueringsmetoder

 • Sammenhæng mellem situation, kultur og sprog.

kompetencemål i billedkunst

Eleven kan:  

 • Etablere digitale udstillinger

 • Formidle viden med billeder

 • Bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter.
   

Eleven har viden om:

 • ​Layout og billeders kommunikative funktion inden for andre fagområder.

bottom of page