top of page

Lærervejledning verdo

 
hjælp verdo med at energioptimere skolen

Dette forløb henvender sig primært til højtbegavede elever i udskolingen, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal agere konsulenter for energikoncernen Verdo og udarbejde en rapport med forslag til, hvordan skolen kan spare på energien, f.eks. ved at mindske elforbruget, skifte til lavenergi-elpærer eller isolere bygningerne, men også via adfærdsændringer blandt elever og personale. 


Konkret skal de producere følgende:

 • Forslag til tekniske løsninger

 • Forslag til hvordan skolens elever og ansatte kan ændre adfærd i en mere energivenlig retning. 

 • En rapport over skolens energiforbrug og dets betydning for miljøet.

 • En mundtlig præsentation, som de fremlægger for Verdo og/eller skolens energiansvarlige. 

> Hvad vil det sige at være højtbegavet?

> Din rolle som lærer

> Planlæg temaforløb

fag

Primære fag: Geografi og fysik/kemi. Forløbet kan med fordel bruges som et af de fællesfaglige fokusområder, hvor biologi inddrages.

Se lærings- og kompetencemål under skema for temadage.

Antal lektioner: 19-29

FORSLAG TIL program for temadage
TEMADAG 2

Fase 4) Undersøg energiforbruget på skolen 

Eleverne undersøger energiforbruget på skolen. Hvis det er muligt, så få energikoncernen Verdo ud på skolen og lav en gennemgang sammen med eleverne. Alternativt så spørg skolens energiansvarlige, om han/hun vil gennemgå energiforbruget sammen med eleverne. Til sidst kommer eleverne med forslag til tekniske løsninger.  
Tidsforbrug: 3-4 lektioner

 

Fase 5) Beslut hvilke forsøg I vil inddrage

Eleverne bliver præsenteret for en række forsøg og beslutter, hvilket eller hvilke forsøg der er relevante i forhold til deres anbefalinger, 
Tidsforbrug: 2-6 lektioner

Fase 6) Kom med forslag, der ændrer elever og ansattes adfærd

Eleverne kommer med nogle forslag til, hvad elever og medarbejdere på skolen selv kan gøre for at nedbringe energiforbruget.  
Tidsforbrug: 2 lektioner

TEMADAG 3

 

Fase 7) Saml jeres resultater og anbefalinger en rapport

Eleverne samler deres resultater og anbefalinger i en rapport. 

Tidsforbrug: 3-4 lektioner

Fase 8) Forbered en mundtlig præsentation

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres anbefalinger f.eks. ved hjælp af en powerpoint. Rapporten skal gennemgå konklusionerne på deres gennemgang, de vigtigste nøgletal og deres anbefalinger. 
Tidsforbrug:2-3 lektioner

 

Fase 9) Præsenter jeres resultater og anbefalinger 

Eleverne præsenterer deres forslag for Verdo eller for skolens ledelse eller energiansvarlige. De får feedback og retter deres arbejde til. 

Tidsforbrug: 2-3 lektioner
 

Fase 10) Evaluér resultat og arbejdsproces

Eleverne evaluerer deres resultater og deres arbejdsproces. 

Tidsforbrug: 1 lektion

TEMADAG 1


Introduktion

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Verdo stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne sætter sig ind i rollen som konsulenter og energikoncernen Verdo, som har stillet dem en opgave. 

Tidsforbrug: 1 lektion
 

Fase 2) Lær om forskellige energikilder

Eleverne lærer om forskellige energikilder, hvordan man producerer strøm i Danmark, hvor bæredygtige de forskellige energikilder er, og hvilken udvikling der er sket i brugen af energikilder gennem årene. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 3) Lær om grundbegreberne inden for el

Eleverne lærer om grundbegreberne inden for el, og hvordan samspillet er imellem dem.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

læringsmål

 

Eleverne opnår viden om:

 • Energikilder og energiomsætning

 • Fossile brændstoffer og vedvarende energikilder

 • Elektriske kredsløb og dets grundbegreber

 • Energiproduktion og energilagring

 • Drivhuseffekten 

 • Energiforbruget på skolen 

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.
   

Tegn på læring 

 

Eleverne: 

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaven/udfordringen

 • Arbejder struktureret med idégenerering

 • Kommer med kvalificerede ideer 

 • Kommunikerer deres løsning til opgavestilleren på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.  

kompetencemål dansk

Eleven kan:  

 • Planlægge og gennemføre faser i informationssøgning

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt

 • Disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

 • Argumentere og informere

 • Analysere samtaler

 • Deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
   

Eleven har viden om:

 • Målrettede dispositions- og formidlingsmetoder

 • Evalueringsmetoder

 • Sammenhæng mellem situation, kultur og sprog.

kompetencemål fysik/kemi

 • Eleven kan undersøge energiomsætning og har viden om energiproduktion

 • Eleven kan eksperimentere og opstille forsøg, der demonstrerer viden om energioptimering

 • Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden

 • Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet

 • Eleven har viden om samfundets energibehov

 • Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet.
   

kompetencemål geografi

 • Eleven kan vælge modeller efter formål

 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder

 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling

 • Eleven har viden metoder til formidling af naturfaglige forhold.

kontakt verdo 

Verdo har pt. ikke mulighed for at deltage i undervisningsforløbet. 

tværfaglige forløb

 

Energioptimering
 

Fysik/kemi​

 • Elektricitet

 • Vedvarende energikilder

 • Energiomsætning

 • Energilagring

 • Fossile brændsler

 • Udledning af CO2

Geografi

 • Kulstofkredsløbet

 • Drivhuseffekten

 • Syreregn

 • Klimakrisen

 • Vedvarende energikilder

 • Energi kilder

Biologi

 • Kroppens påvirkning af CO2

 • Lungernes opbygning

 • Forurening

 • Drivhuseffekten 

 • Celler 

 • Truede dyrarter 

En problemorienteret tilgang

Hvilke udfordringer står vi overfor, og hvad vil fremtidens behov være? Energioptimering er et emne, der med tiden har fået større indpas både i de politiske og de naturvidenskabelige kredse. Derfor er dette emne med til at dække kompetenceområdet perspektivering. Det vil være muligt at inddrage den lokalpolitiske holdning til emnet og den vej igennem få samfundsfag inkluderet i forløbet. Besøg af politikere på skolen vil være oplagt, og det vil give eleverne en erkendelse af, hvor omfangsrigt det er, når beslutninger skal tages. Mulige perspektiveringsområder kunne være det økonomiske aspekt i at få installeret lyscensorer på toiletterne eller solceller på taget af skolen. Hvornår er det tjent ind? Innovation og klimavenlige løsninger er i fokus, men hvad har det af betydning for samfundet, hvis robotter fremover varetager tømning af skraldespande og vanding af kommunens grønne områder? Større arbejdsløshed? Mindre CO2-udslip?

Emnet kan bruges i emneuger, hvor flere af FN’s verdensmål dækkes ind, herunder nr. 7 bæredygtig energi, nr. 9 i forhold til innovation og nr. 13 klimaindsats.

Fælles fokusområder i naturfagene

 • Undersøgelses kompetence: Eleven kan gennemføre og evaluere undersøgelser om energioptimering

 • Modellerings kompetence: Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfagene

 • Perspektiverings kompetence: Eleven kan perspektivere energioptimering til omverdenen og relatere indholdet til udvikling af naturvidenskabelige og samfundsmæssige erkendelser

 • Kommunikations kompetence: Eleven kan kommunikere om energioptimering 

Redegørende spørgsmål

 • Hvad er elektricitet?

 • Hvad er fossile brændsler - løber vi tør?

 • Hvad er CO2?

 • Hvad er drivhuseffekten?

 • Hvad er kulstofkredsløbet?

 • Hvad er vedvarende energikilder?

 • Hvem distribuerer energi?

Analyserende og perspektiverende spørgsmål

 • Hvordan har klimakrisen påvirket samfundets syn på udledning af CO2?

 • Hvordan har udledningen af CO2 udviklet sig de sidste 100 år, og hvad vil der mon ske i fremtiden?

 • Hvordan påvirkes menneskekroppen af luftforurening? 

 • Hvordan kan energilagring være med til at forbedre udledningen af CO2?

 • Hvordan har økonomi en indvirkning på, hvilke klimavenlige tiltag der indføres?

 • Hvordan kan klimaet være årsag til konflikter?

 • Hvordan er klimaet skyld i, at dyr uddør?

 • Hvordan er Danmark med til at fremme klimavenlige løsninger globalt?

bottom of page